Alimenty dla dziecka

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego świadczenia alimentacyjne obciążają obojga rodziców względem dziecka niezdolnego jeszcze do samodzielnego utrzymania się (chyba , że dochody z jego majątku pozwalają na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania). Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej a w dalszej kolejności rodzeństwo. ( art. 128 KRO).

Alimenty od rozwiedzionego małżonka

W ramach postępowania rozwodowego przed Sądem, badana jest kwestia który z małżonków jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. W konsekwencji sąd może orzec o winie obojga z nich, jednego z małżonków, a także, że żaden z małżonków nie ponosi winy. Rozstrzygnięcie w tym względzie jest o tyle istotne, gdyż może pociągać za sobą ewentualny obowiązek alimentacyjny jednego z małżonków na rzecz drugiego.

Ubezpieczenia komunikacyjne – zakres ochrony

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest instytucją regulowaną ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Znaczenie tego ubezpieczenia jest w dzisiejszych czasach bardzo duże. Z uwagi na rosnącą liczbę użytkowników dróg, a co za tym idzie pojazdów często dochodzi do różnych wydarzeń drogowych z ich udziałem.

Szkoda na osobie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Codziennie na drogach dochodzi do wielu zdarzeń, w których niestety szkodę ponoszą nie tylko kierujący, ale również inni użytkownicy (na przykład piesi). Kwestia odpowiedzialności za szkodę wywołaną na osobie w zdarzeniu drogowym, rodzaju przysługujących świadczeń i ich wysokości – jest regulowana od 2003 roku ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska jest sumą praw i obowiązków, które przysługują każdemu z rodziców względem ich dzieci. Trwa od narodzin do śmierci dziecka. Związana jest z całokształtem spraw dotyczących dziecka (obejmuje m.in. opiekę nad nim czy też jego reprezentowanie). Ma charakter zarówno uprawnienia jak i obowiązku po stronie każdego z rodziców. Są jednak sytuacje, w których może dojść do ograniczenia tej władzy.