Testament sporządzony pod wpływem osoby trzeciej

Testament jest sposobem na rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Niezależnie od wymogów formalnych, które musi spełniać testament, aby mógł stanowić podstawę dziedziczenia, istnieje wiele innych przyczyn dla których testament może zostać uznany za nieważny. Kiedy testament jest nieważny? W pierwszej kolejności wskazać należy, na podstawy ustalenia nieważności testamentu. Zgodnie z treścią art. 945 k.c. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 1) w stanie wyłączającym świadome...

Sprawa spadkowa po osobie zmarłej za granicą

W czasach powszechnej emigracji często dochodzi do sytuacji, gdy obywatele polscy umierają za granicą. Jak w takiej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe i czy można je przeprowadzić w Polsce? W niniejszym artykule zostaną opisane zasady dotyczące ustalenia właściwego sądu oraz właściwego prawa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich UE zgodnie z Traktatami. Według jakiego prawa i jaki sąd będzie rozstrzygał sprawę? Zgodnie...

Jak przeprowadzić dział spadku?

Pojęcie działu spadku Przedmiotem działu spadku jest rozdzielenie składników majątku pomiędzy spadkobierców. Należy również pamiętać, że przedmiotem działu spadku są tylko aktywa spadkowe, długi nie podlegają podziałowi w takim postępowaniu. Jak może dojść do działu spadku? Do działu spadku może dojść na drodze umowy między wszystkimi spadkobiercami (umowny dział spadku) albo na mocy orzeczenia sądu, które zostało wydane na wniosek jednego ze spadkobierców (sądowy dział spadku)....

Rozwód z winy małżonka – konsekwencje i skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

Rozwód jest jedną z metod prawnego rozwiązania małżeństwa, która znajduje swoje odzwierciedlenie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.  Występuje w razie uznania przez sąd trwałego i zupełnego rozkładu pożycia na żądanie jednego z małżonków. Sam rozkład pożycia należy, zgodnie z orzecznictwem sądów, interpretować jako ustanie więzi fizycznej, gospodarczej, czy duchowej.