Spis treści

  1. Czym jest dział spadku?
  2. Jak może dojść do działu spadku?
  3. Kto jest uprawniony do żądania działu spadku?
  4. Sądowy dział spadku
  5. Umowny dział spadku
  6. Podsumowanie

W celu uregulowania spraw spadkowych po zmarłym, niezbędne jest podjęcie szeregu kroków, z których jednym z kluczowych jest przeprowadzenie działu spadku. Dział spadku stanowi fundament prawidłowego rozdziału majątku po zmarłym pomiędzy spadkobierców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu procesowi, definiując pojęcie działu spadku, omawiając kroki niezbędne do jego przeprowadzenia oraz przedstawiając aktualne możliwości w zakresie realizacji tego działania.

Czym jest dział spadku?

Celem przeprowadzenia działu spadku jest, jak sama nazwa wskazuje, podzielenie majątku spadkowego (masy spadkowej) pomiędzy spadkobierców i zniesienie istniejącej współwłasności. W ramach działu spadku, konkretny składnik majątku spadkowego zostaje przypisany określonemu spadkobiercy, co prowadzi do jednoosobowego posiadania danego majątku. Podział spadku może nastąpić na podstawie porozumienia między spadkobiercami lub decyzji sądu w przypadku wystąpienia sporu. Warto zaznaczyć, że akceptacja przez wszystkich spadkobierców postanowień sądowych dotyczących podziału majątku może nie zawsze być jednoznaczna.

Podsumowując, dział spadku jest kluczowym krokiem w procesie uregulowania spraw spadkowych, którego celem jest sprawiedliwe podzielenie majątku po zmarłym pomiędzy spadkobierców, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa spadkowego oraz indywidualnych potrzeb i życzeń zmarłego.

Jak może dojść do działu spadku?

Jak przeprowadzić dział spadku? Działu spadku można dokonać na dwa sposoby:

  • w umowie – umowny dział spadku
  • w drodze postępowania przed sądem – sądowy dział spadku.

Kto jest uprawniony do żądania działu spadku?

Wszyscy spadkobiercy oraz ich następcy prawni, czyli osoby, które wstąpiły w miejsce drugiej w jej sferę stosunków prawnych (zwane także jako: sukcesor).

Sądowy dział spadku

Zgodnie z postanowieniem art. 680 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w wniosku o dokonanie działu spadku w sądzie należy zawrzeć kilka kluczowych elementów. Pierwszym z nich jest przedstawienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, wraz z dołączonym spisem inwentarza. Dodatkowo, niezbędne jest przedstawienie informacji dotyczących testamentów sporządzonych przez spadkodawcę, ich miejsca przechowywania oraz aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności nieruchomości, jeśli jest ona częścią spadku.

Opłata!

Warto zaznaczyć, że opłata stała za złożenie wniosku wynosi 500 złotych, jednakże w przypadku, gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, opłata ta redukuje się do 300 złotych. Jednak, jeśli jakiś składnik majątku spadkowego stanowił współwłasność wynikającą z innego stanu faktycznego, wówczas niezbędne jest zniesienie tej współwłasności. Opłata sądowa wynosi wówczas 1000 zł, a jeśli wniosek zawiera zgodny projekt- 600 zł.

Dodatkowo, wniosek powinien zawierać sugestię dotyczącą preferowanego sposobu przeprowadzenia działu spadku, co może wpłynąć na przebieg dalszych procedur.

Właściwość sądu!

Postępowanie o dział spadku toczy się w tzw. „sądzie spadkowym”, czyli sądzie ostatniego miejsca zwykłego spadkodawcy. W przypadku braku możliwości ustalenia takiego sądu, wniosek należy kierować do sądu właściwego dla miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Po złożeniu wniosku, sąd z urzędu ustala skład oraz wartość majątku spadkowego, a w przypadku niezgody między uczestnikami, przeprowadza dodatkowe dowody w celu wyjaśnienia składników spadku.

W procesie podziału majątku spadkowego przez sąd, istnieją różne możliwości, które można rozważyć w zależności od okoliczności. Sąd może dokonać fizycznego podziału rzeczy między spadkobierców proporcjonalnie do ich udziałów w spadku, jednakże w sytuacji, gdy taki podział byłby niemożliwy lub niezgodny z ustawą, istnieje także opcja przyznania pełnej własności określonym spadkobiercom lub dokonania sprzedaży rzeczy i podziału uzyskanej sumy pieniężnej.

Należy pamiętać, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, a wybór odpowiedniego sposobu podziału spadku powinien być starannie rozważony w kontekście specyfiki danego majątku spadkowego oraz preferencji spadkobierców.

W kontekście postępowania sądowego dotyczącego działu spadku, istnieją kluczowe zasady i procedury, które należy uwzględnić w celu dokładnego ustalenia stanu majątku spadkowego.

Zasadą jest, że ustalony w inwentarzu skład stanu czynnego spadku stanowi podstawę dla dokonywanego działu. W przypadku braku wszystkich przedmiotów w spisie inwentarza, istnieje możliwość jego uzupełnienia. Natomiast w sytuacji braku sporządzenia spisu inwentarza, sąd może ustalić skład spadku na podstawie wyjaśnień uczestników.

Decydującą rolę dla ustalenia wartości poszczególnych przedmiotów spadkowych ma chwila otwarcia spadku oraz moment dokonywania działu. Jeśli uczestnicy postępowania jednomyślnie ustalają wartość przedmiotu podlegającego podziałowi, ta wartość jest dla sądu wiążąca. W przypadku rozbieżności, sąd może samodzielnie lub z pomocą opinii biegłego ustalić stan majątku spadkowego lub wartość poszczególnych przedmiotów.

W ramach postępowania działowego, sąd rozstrzyga również o istnieniu zapisów zwykłych dotyczących rzeczy lub praw należących do spadku, a także o wzajemnych roszczeniach między współspadkobiercami z tytułu posiadania przedmiotów spadkowych, pobranych użytków, poczynionych nakładów oraz spłaconych długów spadkowych.

WAŻNE! 

Zgodnie z postanowieniem art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego, sądowy dział spadku ma na celu objęcie całego spadku. Niemniej jednak, z istotnych powodów istnieje możliwość ograniczenia go do części majątku spadkowego. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy istnieją wątpliwości co do tego, czy pewne przedmioty były własnością spadkodawcy.

Jeśli dział spadku nie obejmie całego majątku spadkowego, konieczne staje się przeprowadzenie działu uzupełniającego, aby zapewnić kompleksowe uregulowanie sprawy spadkowej.

Umowny dział spadku

Umowa o dział spadku musi zostać zawarta między wszystkimi spadkobiercami pod rygorem nieważności. Warto zaznaczyć, że do spadkobierców nie zaliczają się osoby, które odrzuciły spadek lub zostały uznane za niegodne dziedziczenia.

Forma umowy o dział spadku

W przypadku, gdy spadek nie obejmuje nieruchomości ani przedsiębiorstwa, umowę o dział spadku można zawrzeć w dowolnej formie. Jednakże, jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo, konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Sposoby podziału rzeczy

W przypadku umowy o dział spadku istnieją jedynie dwa sposoby podziału rzeczy: fizyczny podział rzeczy lub przyznanie własności w całości określonym spadkobiercom.

Zgodna wola spadkobierców

Aby umowny dział spadku mógł zostać dokonany, współspadkobiercy muszą być zgodni co do wszystkich aspektów podziału. Jest to istotne zarówno w kwestii potrzeby działu spadku, sposobu jego dokonania, jak i formy, w jakiej ma być przeprowadzony.

Strony umowy o dział spadku

Stronami umowy o dział spadku muszą być wszyscy współspadkobiercy. Brak możliwości osiągnięcia porozumienia w jakiejkolwiek kwestii wymaga przeprowadzenia sądowego działu spadku.

Forma umowy o dział spadku

Umowę o dział spadku można zawrzeć w dowolnej formie, jednakże należy pamiętać, że w przypadku nieruchomości lub przedsiębiorstwa konieczna może być forma aktu notarialnego lub formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, zgodnie z wymogami prawa.

Treść umowy o dział spadku

W umowie o dział spadku spadkobiercy powinni uregulować wszelkie kwestie związane z podziałem spadku, włącznie z darowiznami, zapisami windykacyjnymi, udziałami w spadkowym gospodarstwie rolnym, wzajemnymi roszczeniami oraz innymi aspektami majątkowymi.

Umowny dział spadku jest zatem rozwiązaniem, które jest możliwe wyłącznie w stanie faktycznym, w którym wszyscy spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału spadku. W przypadku braku zgody konieczne będzie rozstrzygnięcie sprawy na drodze postępowania sądowego.

Jak uchylić się od skutków prawnych umownego działu spadku?

Zgodnie z postanowieniem art. 1045 Kodeksu cywilnego, uchylić się od skutków prawnych umowy o dział spadku zawartej pod wpływem błędu można tylko wtedy, gdy błąd ten dotyczył stanu faktycznego, który strony uważały za niewątpliwy. Jest to istotna zasada, która wyklucza możliwość unieważnienia umowy z powodu błędu co do samej treści zawartej w umowie.

Poza tym, stosuje się ogólne przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że umowa o dział spadku jest nieważna, jeśli którakolwiek ze stron działała w stanie, który uniemożliwiał jej świadome lub swobodne podjęcie decyzji oraz wyrażenie woli. Podobnie dotyczy to zawarcia umowy o dział spadku dla pozoru, a także możliwości unieważnienia umowy o dział spadku ze względu na działanie pod wpływem groźby.

Podsumowanie

Dział spadku stanowi więc istotny element uregulowania spraw spadkowych po zmarłym, mający na celu sprawiedliwe podzielenie majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców. Jest to proces kompleksowy, który może odbyć się drogą umowną lub poprzez postępowanie przed sądem.

W umowie o dział spadku, konieczne jest uzgodnienie wszystkich aspektów podziału spadku przez wszystkich spadkobierców. Umowa ta musi zostać zawarta w odpowiedniej formie prawnej, uwzględniając specyfikę majątku spadkowego oraz preferencje stron.

Natomiast sądowy dział spadku przeprowadzany jest na podstawie wniosku złożonego do sądu, który ustala skład oraz wartość majątku spadkowego. W przypadku sporu między spadkobiercami, sąd podejmuje decyzje dotyczące podziału majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podział spadku to skomplikowana sprawa, gdzie każdy krok musi być wykonany prawidłowo. Nieporozumienia między członkami rodziny są częste, dlatego istotne jest zaangażowanie bezstronnej osoby trzeciej, która podejmie decyzje zgodnie z prawem.

by Adwokat dr Natalia Bukowska-Draganik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2013 odbyła aplikację w Izbie Adwokackiej w Gdańsku, a w 2016 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie prowadzi sprawy w ramach indywidualnej praktyki. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym oraz w zakresie prawa cywilnego.