BlogFormy rozporządzania majątkiem – darowizna

15 czerwca 2021by admin

Darowizna

Darowizna jest formą nieodpłatnego rozporządzania majątkiem za życia darczyńcy, którą dokonuje się poprzez zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Podobnie, jak w przypadku testamentów, darowiznę dokonać można wobec osób znajdujących się w kręgu spadkobierców ustawowych, a także wobec osób spoza tego kręgu.  Postanowienia umowy darowizny dochodzą do skutku z chwilą podpisania umowy. Jednym ze sposobów zabezpieczenia interesów darczyńcy jest ustanowienie służebności mieszkania w zamian za darowiznę nieruchomości, polegającą na dożywotnim prawie do korzystania z darowanej nieruchomości (lub jej części).

Istnieje możliwość odwołania darowizny już wykonanej w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego. Darczyńca może tego dokonać w terminie roku od dnia dowiedzenia się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Należy mieć na względzie, że darowizny dokonane przez przyszłego spadkodawcę mogą być uwzględnione przy obliczaniu zachowku (oprócz wymienionych wyżej wyjątków).

Najbliższa rodzina (grupa zerowa), tak samo jak w przypadku testamentu, jest zwolniona od zapłaty podatku od spadków, pod warunkiem złożenia w ciągu 6 miesięcy odpowiedniego formularza do Urzędu Skarbowego.