Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Sformułowanie odpowiedzi na pozew rozwodowy może przysparzać pewne trudności. Związane jest to nie tylko z dużymi emocjami, którymi charakteryzują się tego typu sprawy, ale również formalnościami których należy dopełnić.

Przede wszystkim wskazać należy, iż wiele zależy od stanowiska strony powodowej, czy wnosi ona o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy też z wyłącznej winy drugiego małżonka, czy strony posiadają małoletnie dzieci, a jeżeli tak, to czy sąd ma rozstrzygnąć również kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów.

Odpowiedź na pozew rozwodowy – co powinna zawierać?

Odpowiedź w sprawie rozwodowej powinna zawierać przede wszystkim ustosunkowanie się do stanowiska drugiej strony. W odpowiedzi, na pozew rozwodowy możemy w związku z tym składać tożsame wnioski, co w pozwie rozwodowym tj. albo o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy drugiego małżonka lub rozwiązanie małżeństwa z winy obu stron.

Pamiętać należy, iż sąd odstępuje od orzekania o winie jedynie na zgodny wniosek stron. Jeżeli stanowisko stron nie będzie zgodne i jeżeli sąd nie dopatrzy się wyłącznej winy jednego z małżonków, małżeństwo zostanie rozwiązane z winy obu stron.

Pozew o rozwód może zawierać również dodatkowe wnioski tj. np. wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Wówczas, niezależnie od woli strony przeciwnej możemy zaproponować swój sposób wedle którego takie korzystanie miałoby się odbywać.

W przypadku gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci sąd w wyroku rozwodowym będzie rozstrzygał również kwestię władzy rodzicielskiej oraz ustalał miejsce pobytu dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, władza ta może również zostać ograniczona np. do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka (dłuższe wyjazdy poza miejsce zamieszkania, wyjazdy za granicę, leczenie operacyjne, edukacja itp.), jak również można pozbawić rodzica wykonywania władzy rodzicielskiej.

Jeżeli strona powodowa sformułuje wniosek o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, pozwany powinien ustosunkować się do jej twierdzeń oraz jeżeli nie zgadza się z jej stanowiskiem, wnieść o oddalenie wniosku. Pozwany może również w odpowiedzi na pozew wnieść o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej strony powodowej, podając ku temu stosowne argumenty.

W odpowiedzi na pozew może również zaistnieć konieczność ustosunkowania się do wniosku o zasądzenie alimentów, czy to na rzecz małżonka, czy też na rzecz małoletnich dzieci. Problematyka alimentów została już opisana szeroko w innych artykułach znajdujących się na blogu:

Pozycja strony pozwanej

Wiele osób pozostaje w przekonaniu, iż lepiej samemu wystąpić o rozwód, niż być stroną pozwaną. Należy jednak zauważyć, iż z prawnego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia. W toku postępowania sąd będzie badał dowody przedstawiane przez strony i ustalał na ich podstawie stan faktyczny, niezależnie od tego która ze stron wniosła pozew.

Jak opisać okoliczności rozkładu pożycia

Opis przyczyn dla których doszło do rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami zależy od indywidualnej sytuacji stron, jak również od tego, czy wnosimy o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, czy z też z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Jeżeli chcemy rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, wystarczy wskazanie na takie okoliczności jak np. niezgodność charakterów, pogorszenie się stosunków, częste kłótnie i nieporozumienia na tle codziennych spraw, zmiana oczekiwań względem siebie, czy brak wspólnych planów.

Jeżeli jednak wnosimy o rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka, w odpowiedzi na pozew musimy skrupulatnie opisać dlaczego to drugi z małżonków jest wyłączenie winny rozkładowi pożycia i najlepiej powołać dowody celem wykazania winy.

Czy przedstawienie twierdzeń i dowodów jest obowiązkiem pozwanego?

Pozwany nie ma obowiązku w jakikolwiek sposób działać w postępowaniu rozwodowym, nie musi składać odpowiedzi na pozew, ani stawiać się na rozprawę. Należy jednak pamiętać, że takie działanie może wiązać się z niekorzystnymi skutkami. Wbrew powszechnie panującemu stanowisku, jeżeli pozew rozwodowy zostanie prawidłowo doręczony, to niezależnie od tego, czy pozwany podejmie działania, jeżeli sąd uzna stanowisko strony powodowej za uzasadnione, będzie mógł rozwiązać małżeństwo stron.

Podkreślenia wymaga również okoliczność, iż gdy pozwany małżonek nie bierze udziału w sprawie, nie jest możliwe uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie stron, bowiem zgodnie z art. 57 § 1 k.r.o. sąd zaniecha orzekania o winie jedynie na zgodny wniosek stron.

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy

W kwestii terminu na złożenie odpowiedzi na pozew na uwagę zasługuje art. 2051 k.p.c. zgodnie z którym, przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie.

Oznacza to, że większość przypadków po wpłynięciu pozwu do sądu i zarejestrowaniu sprawy, jeżeli pozew rozwodowy nie zawiera żadnych braków formalnych, wydawane jest zarządzenie o doręczeniu odpisu pozwu stronie przeciwnej. Wraz z odpisem pozwu strona pozwana otrzymuje stosowne pouczenia wraz z zobowiązaniem do ustosunkowania się do twierdzeń zawartych w pozwie w określonym terminie wskazując, czy uznaje żądanie w całości, czy w części, a jeśli nie uznaje, to wskazania w jakim zakresie przedstawiając wnioski, twierdzenia i dowody.

Konsekwencje wniesienia odpowiedzi na pozew po terminie.

Zgodnie z treścią § 2 wskazanego wyżej artykułu, przewodniczący zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu. Sąd doręczając pozwanemu odpis pozwu i zobowiązując go do złożenia odpowiedzi na pozew w określonym terminie, wskazuje również konsekwencje złożenia odpowiedzi na pozew po zakreślonym terminie tj. np. zobowiązuje do złożenia w odpowiedzi w terminie 14 dni pod rygorem zwrotu odpowiedzi na pozew złożonej po terminie.

Zaoczny wyrok rozwodowy

Pozostaje również pytanie, co się stanie w sytuacji gdy doręczony został pozew o rozwód, a strona nie złoży odpowiedzi i nie stawi się na wyznaczony termin rozprawy?

Pamiętać należy, iż w przypadku gdy nie zostanie złożona odpowiedź na pozew, sąd może wydać wyrok zaoczny. W uchwale 7 sędziów z dnia 12 maja 1952 r. sygn. akt C 1572/51 orzekł, że: „Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności ani nie składał w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a na rozprawę nie stawił się albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest zaoczny”.

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego w tym w spraw o rozwód, jak również o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz o alimenty zarówno na rzecz dzieci, jak również byłego małżonka.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

Powiązane artykuły:

by Adwokat Paulina Rybarczyk-Wiśniewska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację w gdańskiej Izbie Adwokackiej z najlepszym wynikiem egzaminu na Pomorzu. Obecnie świadczy usługi w ramach indywidualnej praktyki. Specjalizuje się w prawie cywilnym dla osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa zobowiązań i dochodzenia roszczeń z umów kredytów hipotecznych (kredyty frankowe).