Ochrona posiadania

Specjalizujemy się w sprawach cywilnych

ochrona posiadania

Posiadanie jest stanem faktycznym polegającym na władaniu określoną rzeczą. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

W przypadku naruszenia posiadania podstawowym roszczeniem służącym jego ochronie jest roszczenie posesoryjne. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń.

Istotnym jest, że co do zasady roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym. Wyjątkiem będzie jednak sytuacja, gdy prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdzi, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia, jest zgodny z prawem.

W przypadku naruszenia posiadania należy jednak działać szybko, albowiem roszczenie to wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o ochronę naruszonego posiadania. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?