Rejestracja spółki

Usługi prawne dla firm

Rejestracja spółki

Spółka z o.o. może zostać założona przez specjalnie w tym celu utworzony portal – S24 lub tradycyjnie przez podpisanie umowy spółki przed notariuszem i złożenie odpowiedniego wniosku w we właściwym wydziale gospodarczym sądu rejonowego. Pamiętać jednak należy, iż użycie portalu S24, nakłada na wspólników duże ograniczenia i nie pozwala na wprowadzanie wielu modyfikacji do treści umowy.

Każda umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna jednak określać:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) wysokość kapitału zakładowego;

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Wspólnicy mają jednak stosunkowo dużą swobodę w formułowaniu treści umowy spółki, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikającym z przepisów KSH.

Po podpisaniu umowy spółki przed notariuszem, konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację spółki. Obecnie jest to możliwe jedynie elektronicznie przez Portal Rejestrów Sądowych. Do wniosku o rejestrację spółki należy dołączyć:

  1. dokument świadczący o powołaniu członków zarządu, jeśli powołano ich w treści umowy,
  2. listę wspólników,
  3. dane jedynego wspólnika wraz z adresem do doręczeń.
  4. oświadczenia o wniesieniu całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
  5. oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń
  6. zgodę członków zarządu na pełnienie funkcji w zarządzie (chyba, że wniosek podpisał członek zarządu, ewentualnie jeśli udzielił pełnomocnictwa do złożenia podpisania i złożenia wniosku przez pełnomocnika)
  7. listę osób uprawnionych do powołania zarządu wraz z adresami do doręczeń
  8. potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku i za ogłoszenie w MSiG.

Do wniosku nie trzeba załączać umowy spółki, a wystarczy jedynie wpisanie numeru CREWAN, podanego nam przez notariusza przy jej podpisaniu.

Jeżeli wniosek nie został podpisany przez profesjonalnego pełnomocnika, konieczne będzie również wysłanie oryginałów dokumentów do sądu.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze spółek, w tym zajmujemy się przygotowaniem umowy i rejestracją spółki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?