Rozliczanie nakładów na spadkową nieruchomość oraz ich wpływ na prawo do zachowku

Spis treści

  1. Nakłady na spadkową nieruchomość – istota zagadnienia
  2. Rozliczenie nakładów w toku działu spadku
  3. Podstawa prawna rozliczenia nakładów
  4. Prawo do zachowku – tytułem przypomnienia
  5. Prawo do zachowku, a rozliczenie nakładów
  6. Przykłady sytuacji wraz z objaśnieniem
  7. Podsumowanie

Podczas procesu dziedziczenia, rozliczanie nakładów na spadkową nieruchomość oraz ich wpływ na prawo do zachowku stanowią istotne elementy, które mogą wpłynąć na relacje między spadkobiercami. W niniejszym artykule omówimy, jakie zasady obowiązują w kontekście nakładów na spadek oraz jakie konsekwencje prawne można wyciągnąć w odniesieniu do prawa do zachowku.

Nakłady na spadkową nieruchomość – istota zagadnienia

Nakłady na spadkową nieruchomość to wszelkie wydatki poniesione na jej utrzymanie, ulepszenie czy modernizację, które przekraczają jej cenę nabycia. Mogą to być prace remontowe, modernizacje, instalacje nowych urządzeń czy nawet koszty związane z pielęgnacją roślin, czy opłacaniem ubezpieczeń. Kluczowym pytaniem jest, jak te nakłady wpływają na relacje między spadkobiercami oraz na prawo do zachowku. Tradycyjnie przyjęto podział nakładów na trzy kategorie: konieczne, użyteczne i zbytkowe. Kryterium różnicującym te rodzaje nakładów jest ich funkcja. Nakłady konieczne obejmują wydatki nieodzowne do utrzymania rzeczy we właściwym stanie, umożliwiającym jej normalne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Do tej kategorii zalicza się koszty remontów, konserwacji, zasiewów, utrzymania zwierząt, opłat podatkowych oraz innych danin publicznych. Z kolei pozostałe nakłady służą poprawie funkcjonalności rzeczy (nakłady użyteczne) lub zaspokajaniu estetycznych potrzeb osoby dokonującej nakładów (nakłady zbytkowne). Warto podkreślić, że kryterium przyporządkowania nakładów do danej kategorii jest zmienną wartością, uwarunkowaną rodzajem i przeznaczeniem danego przedmiotu, a także postępem w dziedzinie nauki i technologii.

Rozliczenie nakładów w toku działu spadku

Proces rozliczeń nakładów na spadkową nieruchomość zachodzi w trakcie postępowania o dział spadku. To właśnie w tym procesie następuje rozpatrzenie roszczeń związanych z nakładami i ich ewentualne odliczenie od wartości spadku. Warto zauważyć, że art. 618 § 3 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) stanowi, że roszczenia te muszą być zgłoszone w toku postępowania o dział spadku, w przeciwnym razie utracimy możliwość ich dochodzenia w przyszłości.

Podstawa prawna rozliczenia nakładów

Podstawą prawną rozliczenia nakładów na spadkową nieruchomość są przepisy art. 207 k.c. i art. 1035 k.c. Zgodnie z nimi, korzyści i przychody związane z majątkiem spadkowym przysługują współspadkobiercom według ich udziałów. Obowiązek pokrywania wydatków i ciężarów dotyczących tej wspólnej własności również spoczywa równomiernie na dziedzicach. Roszczenie związane z nakładami na spadek ma charakter obligatoryjny. W związku z tym zwrot kosztów poniesionych przez jednego ze spadkobierców przysługuje osobom, które były współspadkobiercami w momencie, gdy te nakłady były dokonywane.

Prawo do zachowku – tytułem przypomnienia

Instytucja zachowku chroni interesy majątkowe osób najbliższych spadkodawcy tzw. spadkobierców ustawowych, nawet wbrew woli spadkodawcy. Zgodnie z treścią art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. Ponadto, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Prawo do zachowku, a rozliczenie nakładów

Prawo do zachowku jest stricte uregulowane przepisami art. 991 i następnych kodeksu cywilnego. Oznacza to, że pewna część spadku jest zarezerwowana dla określonych spadkobierców, którzy normalnie dziedziczyliby spadek w drodze ustawy. W kontekście rozliczeń nakładów, nakłady konieczne – te, które były niezbędne dla utrzymania nieruchomości – mogą wpłynąć na wartość spadku, a co za tym idzie, na wartość prawa do zachowku. To oznacza, że spadkobiercy mogą dochodzić swojego prawa do zachowku na podstawie wartości spadku po odliczeniu nakładów koniecznych.

Przykłady sytuacji wraz z objaśnieniem

  • Nakładów dokonała osoba, która w czasie późniejszym została spadkobiercą

Osoba A dokonała nakładów na majątek osoby, która w przyszłości będzie spadkodawcą, w wysokości 25.000 zł. Kwotę tę zatem należy odliczyć od wartości majątku po spadkodawcy. Jeżeli majątek po spadkodawcy tzw. czysta wartość majątku wynosiła pierwotnie kwotę 125.000 zł, to po odjęciu kwoty 25.000 zł nakładów, aktualna tzw. czysta wartość spadku wynosi kwotę 100.00 zł. Zatem to kwota 100.000 zł jest kwotą będącą przedmiotem podziału pomiędzy spadkobierców. Jeżeli w podanym przypadku było 4 spadkobierców, każdy z nich odziedziczy kwotę 25.000 zł. Natomiast, ten spadkobierca, który poczynił nakłady otrzyma w praktyce 50.000 zł, bowiem poczyni one przez niego nakłady zostaną mu zwrócone jako dług spadkowy.

  • Nakładów dokonała osoba, która w czasie późniejszym nie została spadkobiercą

Osoba B poczyniła nakłady na majątek późniejszego spadkodawcy C w kwocie 15.000 zł. Czy osoba B może domagać się zwrotu nakładów z sumy spadkowej po spadkodawcy C?

Odpowiedź brzmi: nie.

Jeżeli osoba B poczyniła nakłady na majątek spadkodawcy i nie została w czasie późniejszym spadkobiercą, może dochodzić zwrotu kwoty będącej odpowiednikiem poczynionych nakładów poprzez roszczenie do spadkobierców po spadkodawcy C o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. (zgodnie z obecnie obowiązującym art. 405 Kodeksu cywilnego)

Możliwość żądania zapłaty od spadkobierców na zasadzie bezpodstawnego wzbogacenia jest ograniczona przepisami prawa, w tym art. 411 Kodeksu cywilnego. Ważnym aspektem jest brak możliwości żądania zwrotu, jeśli osoba wykonująca działania wiedziała, że nie była do tego zobowiązana, chyba że działała w celu uniknięcia przymusu lub na podstawie nieważnej czynności prawnej. Istotne jest również umysłowe nastawienie osoby dokonującej nakładów – czy zdawała sobie sprawę, że nie zostanie spadkobiercą i nie otrzyma mienia, na które nakłada koszty

Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 1998 r., II CKN 601/97, zgodnie z którym: „Teściowie (rodzice), którzy pomagali synowej i synowi w budowie domu, nie mogą żądać zwrotu poniesionych nakładów, jeżeli świadcząc tę pomoc, postępowali tak dobrowolnie, z poczucia obowiązku moralnego, a nie w celu uzyskania odpowiedniej zapłaty lub innego świadczenia wzajemnego.”

Podsumowanie

Rozliczanie nakładów na spadkową nieruchomość oraz ich wpływ na prawo do zachowku stanowią istotne zagadnienia. Proces rozliczeń zachodzi w toku postępowania o dział spadku, a nakłady konieczne mogą wpłynąć na wartość spadku, a co za tym idzie, na wartość prawa do zachowku. Warto zrozumieć te zagadnienia, aby w razie potrzeby umiejętnie bronić swoich praw i uniknąć sporów między spadkobiercami.

by Adwokat dr Natalia Bukowska-Draganik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2013 odbyła aplikację w Izbie Adwokackiej w Gdańsku, a w 2016 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie prowadzi sprawy w ramach indywidualnej praktyki. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym oraz w zakresie prawa cywilnego.