Sprawy rejestrowe

Usługi prawne dla firm

Sprawy rejestrowe

Postępowanie przed sądem rejestrowym uregulowane jest w ustawie kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U.2023.1550 t.j. z dnia 2023.08.08 z późn. zm). Jest to postępowanie nieprocesowe inicjowane przez złożenie wniosku przez odpowiedni podmiot (w wyjątkowych sytuacjach może być wszczęte z urzędu).

Do kategorii spraw rejestrowych zaliczamy sprawy prowadzone przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, związane z wpisem informacji dotyczących podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawy rejestrowe związane z działalnością spółki skupiają się między innymi na samym założeniu różnych rodzajów spółek, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółek akcyjnych (S.A), spółek osobowych, spółek komandytowych, spółek jawnych i innych.

Sprawy rejestrowe związane są również z dokonywaniem zmian w rejestrach handlowych. Oferujemy wsparcie w dokonywaniu wszelkich zmian w rejestrach handlowych, w tym w przenoszeniu siedziby spółki, zmianie nazwy, zmianie kapitału zakładowego, a także w modyfikacjach rejestracyjnych.

Sam wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek, chyba, że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

Ponadto, warto zwrócić uwagę, na to, iż dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym są niezwykle istotne, ponieważ stanowią dla uczestników obrotu prawnego materiał informacyjny na temat wpisanych do rejestru podmiotów, które uznaje się za dane prawdziwe.

Z uwagi na fakt, istnienia domniemania, iż dane wpisane do rejestru są prawdziwe, istotne jest, aby podmiot zachował należytą staranność podczas wnioskowania o wpis do Rejestru. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie.

Ze względu na skomplikowany charakter spraw rejestrowych oraz konieczność dochowania należytej staranności konieczne staje się skorzystanie z porad lub pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w profesjonalnej pomocy w kwestiach związanych ze sprawami rejestracyjnymi dla Twojej spółki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?