Ustalenie kontaktów

Adwokat od spraw rodzinnych

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

W przypadku braku porozumienia co do kontaktów z dzieckiem każdy z rodziców może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów. Wniosek taki powinien zawierać dokładne określenie terminów, w jakich kontakty mają być realizowane oraz miejsca, w jakim mają się odbywać tj. w miejscu zamieszkania dziecka lub poza tym miejscem.

Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności:

1) zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu;

2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach;

3) odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.

Co jednak w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie, iż postanowienie sądu nie będzie respektowane przez któregoś z rodziców? W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o ustalenie kontaktów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?