Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Adwokat od spraw rodzinnych

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Problem ustalenie miejsca pobytu dziecka pojawia się najczęściej w przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji jego rodziców. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Sąd może ustalić miejsce pobytu małoletniego dziecka w treści wyroku rozwodowego lub w odrębnym postępowaniu, wszczętym na skutek złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?