Alimenty

Adwokat od spraw rodzinnych

Alimenty Gdańsk

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego świadczenia alimentacyjne obciążają obojga rodziców względem dziecka niezdolnego do samodzielnego utrzymania się (chyba, że dochody z jego majątku pozwalają na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania). Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej a w dalszej kolejności rodzeństwo (art. 128 KRO).

W sytuacji, gdy jedno z rodziców nie dokłada się do kosztów utrzymania dziecka i zaniedbuje swój obowiązek alimentacyjny, często jedyną drogą wyjścia jest wystąpienie z powództwem do sądu o alimenty. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców bez względu na to czy są oni po rozwodzie, bądź też żyli w niesformalizowanym związku. Trwa on najczęściej do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletniości – wówczas można uchylić się od świadczenia jeżeli wiąże się ono z nadmiernym uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie stara się uzyskać możliwości samodzielnego utrzymania się (art. 133 § 3 KRO).

Alimenty mogą zostać również zasądzone na rzecz byłego małżonka. W ramach postępowania rozwodowego przed Sądem, badana jest kwestia który z małżonków jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozstrzygnięcie w tym względzie jest o tyle istotne, gdyż może pociągać za sobą ewentualny obowiązek alimentacyjny jednego z małżonków na rzecz drugiego.

W sytuacji gdy w ramach postępowania sądowego Sąd uznał, że winy za rozkład pożycia nie ponosi żaden z małżonków, bądź też, że wina leży po obu stronach małżonek rozwiedziony może domagać się alimentów tylko wtedy, gdy znajduje się w niedostatku. Przez stan niedostatku rozumie się brak środków własnych (m.in. dochodów) uniemożliwiające zaspokojenie potrzeb życiowych małżonka.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, mamy wówczas do czynienia z podziałem małżonków na „niewinnego” domagającego się świadczenia alimentacyjnego od „winnego”. Jeżeli poprzez rozwód doszło do istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, Sąd na jego wniosek może orzec obowiązek małżonka winnego zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Ważne jest również to, że małżonek niewinny nie musi znajdować się w niedostatku aby domagać się alimentów. Pod uwagę jest brana sytuacja majątkowa niewinnego małżonka przed i po ustaniu małżeństwa.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o alimenty. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?