Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego

Czy po śmierci właściciela mieszkanie zawsze przypadnie rodzinie? Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od formy własności mieszkania. Wyróżniamy 3 zasadnicze rodzaje praw do lokali: -spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, – spółdzielcze prawo własnościowe, – prawo odrębnej własności lokalu, który został wyodrębniony z własności spółdzielni. Powszechnie uważa się, że jeśli prawa lokatorskie dotyczą mieszkania, czyli nieruchomości automatycznie wchodzą one w skład spadku po zmarłym. Jednakże okoliczność ta nie jest...

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość ustalenia obowiązku alimentacyjnego osoby uprawnionej wobec osoby zobowiązanej. Osobą uprawnioną może być dziecko, ale także dorosły np. była żona względem byłego męża. O tym kiedy rozwiedzeni małżonkowie mogą domagać się od jednego z nich alimentów napiszę w kolejnym artykule. Uchylenie od obowiązku alimentacyjnego rodziców – najważniejsze informacje Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje górnej granicy wiekowej do której dziecko może...

Co należy zrobić po nabyciu spadku?

Chcąc uregulować sprawy spadkowe po śmierci spadkodawcy, należy przeprowadzić po nim postępowanie spadkowe. W zależności od okoliczności, można to zrobić na dwa sposoby. W pierwszym przypadku przed notariuszem, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia lub przed sądem uzyskując prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Wskazać należy, iż zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jakie czynności należy podjąć po nabyciu spadku? Przeprowadziliśmy postępowanie spadkowe...

Naprzemienna opieka nad dzieckiem

Rozstanie jest trudnym doświadczeniem dla wszystkich członków rodziny. Towarzyszą mu silne emocje i obawy związane z nową sytuacją rodzinną. Gdy w związku są dzieci sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Najczęściej rodzice stają przed decyzją u którego z nich należy ustalić  miejsce pobytu dzieci, jak zostaną ustalone kontakty z dziećmi oraz oczywiście czy, a jeśli tak, to w jakiej wysokości ustalone zostaną alimenty. Problemy te dotyczą najczęściej tych rodziców,...

Testament sporządzony pod wpływem osoby trzeciej

Testament jest sposobem na rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Niezależnie od wymogów formalnych, które musi spełniać testament, aby mógł stanowić podstawę dziedziczenia, istnieje wiele innych przyczyn dla których testament może zostać uznany za nieważny. Kiedy testament jest nieważny? W pierwszej kolejności wskazać należy, na podstawy ustalenia nieważności testamentu. Zgodnie z treścią art. 945 k.c. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 1) w stanie wyłączającym świadome...

Sprawa spadkowa po osobie zmarłej za granicą

W czasach powszechnej emigracji często dochodzi do sytuacji, gdy obywatele polscy umierają za granicą. Jak w takiej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe i czy można je przeprowadzić w Polsce? W niniejszym artykule zostaną opisane zasady dotyczące ustalenia właściwego sądu oraz właściwego prawa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich UE zgodnie z Traktatami. Według jakiego prawa i jaki sąd będzie rozstrzygał sprawę? Zgodnie...

Jak przeprowadzić dział spadku?

Pojęcie działu spadku Przedmiotem działu spadku jest rozdzielenie składników majątku pomiędzy spadkobierców. Należy również pamiętać, że przedmiotem działu spadku są tylko aktywa spadkowe, długi nie podlegają podziałowi w takim postępowaniu. Jak może dojść do działu spadku? Do działu spadku może dojść na drodze umowy między wszystkimi spadkobiercami (umowny dział spadku) albo na mocy orzeczenia sądu, które zostało wydane na wniosek jednego ze spadkobierców (sądowy dział spadku)....