Ochrona prawa własności

Specjalizujemy się w sprawach cywilnych

Ochrona prawa własności

Prawo własności jest podstawowym i najszerszym prawem rzeczowym. Zgodnie z treścią art. 140 k.c. określającego uprawnienia właściciela, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może również rozporządzać rzeczą.

Możemy spotkać się jednak z sytuacją, gdy inne osoby naruszają prawo własności właściciela, uniemożliwiając mu wykonywanie swoich uprawnień. Podstawowymi roszczeniami mającymi służyć ochronie prawa własności są: roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne.

Właściciel może albo żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana (roszczenie windykacyjne), chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą albo, jeżeli ktoś narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, właściciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i o zaniechania naruszeń (roszczenie negatoryjne).

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o ochronę naruszonego prawa własności. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?