Polityka prywatności

I. Wprowadzenie:

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Kancelaria Adwokacka Natalia Bukowska-Draganik (dalej: Kancelaria), z/s Gdańsk (80-846) ul. Młyńska 21, przetwarza dane osobowe: Klientów, osób kontaktujących się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej, osób trzecich nie będących Klientami, których dane osobowe zostały przekazane Kancelarii przez Klientów, w związku z świadczoną na ich rzecz przez Kancelarię pomocą prawną oraz współpracowników i pracowników Klientów Kancelarii.

I. Administrator danych

Wobec powyższego administratorem Twoich danych osobowych jest adw. Natalia Bukowska-Draganik prowadząca Kancelarię Adwokacką Natalia Bukowska-Draganik zwana dalej również: “Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. Młyńska 21, 80-846 Gdańsk, za pośrednictwem e-mail: kancelarie.mlynska@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 533 694 202.

Jeśli po raz pierwszy kontaktujesz się z naszą Kancelarią pisząc na adres naszej firmowej poczty elektronicznej, informacje podane przez Ciebie mailowo znajdują się tylko na skrzynkach pocztowych naszych pracowników, a Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Twojej osoby (kwalifikujemy podane dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia z Tobą korespondencji. Robimy to ze względu na nasz uzasadniony interes lub w związku z tym, że jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej. Takie dane przetwarzamy przez okres maksymalnie 3 miesięcy, a później – o ile nie dojdzie pomiędzy nami do zawarcia umowy – są one kasowane. Podanie przez Ciebie w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi nam prowadzenie z Tobą korespondencji.

II. Cele przetwarzania danych

Twoje dane są przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a. w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług prawnych i świadczenia na Twoją rzecz pomocy prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO)

b. w celu świadczenia na Twoją rzecz pomocy prawnej z urzędu na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO)

c. w celu realizacji przez Kancelarię obowiązków prawnych wynikających z prowadzenia działalności prawniczej i realizacją zawartej z Klientem umowy o świadczenie pomocy prawnej, co stanowi również prawnie uzasadniony interes Kancelarii na podstawie przepisów prawa  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),

d. w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)

e. w celu nawiązania z Tobą kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Ciebie wiadomość przez zakładkę „Szybki kontakt” oraz w celach administracyjnych, co stanowi również nasz prawnie uzasadniony interes, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO)

f. jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej– w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO).

III. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach danych:

Wszystkie dane, które przetwarzamy mogą zostać przekazane organom, instytucjom i osobom związanym z prowadzonymi dla Ciebie usługami prawnymi (sąd, urzędy, strona przeciwna i jej pełnomocnik, organy ścigania itd.), organom podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, firmom kurierskim i obsługujących płatności oraz prawnikom współpracujący z nami przy świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W oparciu o jakiekolwiek Twoje dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

IV. Okres przechowywania danych osobowych:

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji świadczenia pomocy prawnej oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją świadczenia pomocy prawnej. Ponadto dane mogą być przechowywane przez Kancelarię dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

V. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych:

W związku z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych masz następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych

c. prawo do usunięcia danych

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z tego prawa, powinieneś(aś) przesłać nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Prawne podstawy przetwarzania Twoich danych:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

– art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

– art. 9 ust. 2 pkt f RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń,

– art. 9 ust. 2 pkt g RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.