Odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej

Mimo coraz lepszej opieki zdrowotnej jaką oferują nam polskie placówki medyczne, każdego roku można usłyszeć o mniej lub bardziej poważnym błędzie popełnionym przez lekarzy. Poszkodowany pacjent z jednej strony w wyniku błędu jest narażony na cierpienia fizyczne a także psychiczne, ale również na szkody natury finansowej. Dlatego też z uwagi na doniosłość tego zagadnienia, problem błędów lekarskich, kwestii odszkodowania i trybu jego dochodzenia jest uregulowany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do 2012 roku jedyną możliwością uzyskania jakiejkolwiek formy rekompensaty za błąd w sztuce lekarskiej było postępowanie przed Sądem ( w ramach postępowania cywilnego). Postępowania te niestety trwały bardzo długo (nawet kilka lat) z uwagi na liczbę powoływanych świadków czy też oczekiwanie na opinię biegłych. To przesądziło o dokonaniu nowelizacji we wspomnianej już Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, polegającej na utworzeniu specjalnych Wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Składają się one z 16 członków posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu praw pacjenta z jednej strony, zaś z drugiej- wykonujących zawód lekarza bądź posiadających tytuł doktora nauk medycznych. Siedzibą komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego.

Podstawą dochodzenia odszkodowania w postępowaniu przed Wojewódzką komisją jest zaistnienie szkody zdrowotnej wywołanej błędną diagnozą lekarską. Musimy pamiętać , że Komisja nie będzie orzekać o winie konkretnej osoby w danym przypadku (lekarza , pielęgniarki)a jedynie stwierdzi, czy doszło do zdarzenia medycznego, które doprowadziło do przedłużenia leczenia, zwiększenia jego kosztów czy też uszczerbku na zdrowiu. Pojęcie zdarzenia medycznego zostało wyjaśnione w artykule 67 a ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta (…). Zgodnie z jego treścią zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, będąca następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną :

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Jeżeli zdecydujemy się na dochodzenie naszego prawa do odszkodowania w postępowaniu przed Wojewódzką komisją, musimy pamiętać o dochowaniu pewnych formalności. Pierwszą istotną kwestią jest zachowanie właściwego terminu na złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego – należy go złożyć w terminie maksymalnym 1 roku od dnia , w którym poszkodowany dowiedział się, że w wyniku złej diagnozy doszło do utraty zdrowia, zakażenia bądź uszkodzenia ciała. Ważne jest również to, aby od wystąpienia zdarzenia nie upłynęło więcej niż 3 lata. Wniosek możemy złożyć sami, jeżeli zostaliśmy poszkodowani, bądź tez nasz przedstawiciel ustawowy (na przykład mąż, żona). W przypadku śmierci pacjenta uprawnienie to przysługuje jego spadkobiercom. Wniosek możemy pobrać z internetu – właściwe formularze znajdują się na stronach Wojewódzkich komisji. Należy w nim podać dane osobowe takie jak: numer PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do doręczeń. Jeżeli w naszej sprawie będzie występować nasz przedstawiciel ustawowy bądź spadkobiercy, we wniosku znajdą się ich dane. Oprócz tego należy wskazać dane podmiotu, który prowadzi szpital, czyli m.in. firmę oraz adres siedziby, uzasadnić wniosek poprzez uprawdopodobnienie wystąpienia zdarzenia medycznego, wskazać co jest przedmiotem naszego wniosku ( na przykład zakażenie), a także wskazać proponowaną przez nas wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Aby wniosek mógł zostać uznany za prawidłowo wniesiony, należy uiścić opłatę w wysokości 200 złotych na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. W przypadku niewniesienia opłaty razie nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja uzna, iż faktycznie doszło do zdarzenia medycznego i przyzna nam rację , otrzymamy odpowiednie odszkodowanie. Ustawa o prawach pacjenta reguluje maksymalną kwotę takiego świadczenia – 100 tysięcy złotych, jeżeli w wyniku zdarzenia doszło do zakażenia, rozstroju zdrowia bądź uszkodzenia ciała pacjenta, bądź 300 tysięcy złotych – jeżeli w wyniku zdarzenia doszło do śmierci poszkodowanego pacjenta. Pieniądze zostaną nam wypłacone przez ubezpieczyciela szpitala ( o ile posiada ono dodatkową polisę ubezpieczeniową ) bądź z budżetu szpitala. Jeżeli zaproponowana kwota nas nie satysfakcjonuje, możemy złożyć pozew i wszcząć postępowanie przed Sądem. W przypadku, gdy zgodziliśmy się na zaproponowaną kwotę, następstwem będzie złożenie oświadczenia, w którym zrzekamy się wszelkich dalszych roszczeń za doznaną krzywdę.

by Adwokat dr Natalia Bukowska-Draganik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2013 odbyła aplikację w Izbie Adwokackiej w Gdańsku, a w 2016 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie prowadzi sprawy w ramach indywidualnej praktyki. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym oraz w zakresie prawa cywilnego.